Препарати за третиране на води

KEMIRA и CATRA са световни лидери в производството на органични и неорганични коагуланти, анийонни и катийонни флокуланти, антипенители и пеногасители.

Флокулантите са разработени на база полиакриламид с много високо съдържание на активно вещество (95-98%) и се предлагат под форма на гранулат или емулсия.

Прилагат се в третирането на питейни води, отпадни води и утайки от индустриални и общински ПСОВ и намират редица приложения в хартиената, минната, нефтопреработвателната промишленост и металургията.

Продуктите от серията Sedifloc® и Superfloc са синтетични органични полимери ползвани за пречистване на индустриални и общински отпадни води и води от повърхностни водоизточници, както и за кондициониране на утайки. Ползването на флокулантите от тази серия осигурява висока бистрота на третираните води, забележително ускоряване на процеса на утаяване и възможност за работа в много широки граници на рН (от 4 до 13), при много ниска дозировка на продуктите. Приложими са в различни сектори като: флотация, обезводняване на утайки в центрофуги и различни по конструкция филтър преси и уплътняване на различни типове утайки.

SUPERFLOC® 8396
SUPERFLOC® 8396
Superfloc 8396 е широкоспектърен, високоефективен катионен флокулант с високо молекулно тегло на Kemira. Подготвя твърдите частици за операции по обезводняване и подпомага процесите на пречистване на водата в различни сектори на промишлеността. 
Повече
CATFLOC 4421
CATFLOC 4421
CATFLOC 4421 е първичен флокулант, разтворим във вода, състоящ се от балансирана смес от висококатийонни неорганични и органични полимери. 
Повече
SEDIFLOC 1085C
SEDIFLOC 1085C
Sedifloc 1085C е омрежен високомолекулен полимер в емулсия, който се използва във всички процеси на отделяне на твърди от течни вещества, като например: флотация, декантиране, филтрация, сгъстяване, центрофугиране, лентово пресоване.
Повече

Връзка със специалист

Димитър Колев
Тел: 0888 236 200
e-mail: d.kolev@actual-industries.com