Препарати за третиране на води

CATFLOC 4421

CATFLOC 4421
Смес от неорганични и органични полимери

ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физическо състояние: Жълта течност
Плътност:  1,090 – 1,190 г/мл
pH:  3,5 – 4,5 (10% воден разтвор)
 
СВОЙСТВА - ПРИЛОЖЕНИЯ
CATFLOC 4421 е първичен флокулант, разтворим във вода, състоящ се от балансирана смес от висококатийонни неорганични и органични полимери. Благодарение на високото си съдържание на активно вещество, той е подходяща и много по-ефективна алтернатива на железните, алуминиевите и цинковите соли, традиционно използвани за избистряне на битови и/или промишлени отпадни води. Флокулантите CATFLOC серия 4400 имат изключително многостранни приложения и са лесни за употреба. Те са активни в широк рН диапазон и при ниски дози.
Водят до намалено образуване на утайка и образуват компактен флокул, който лесно се филтрира и утаява.
Продуктите CATFLOC гарантират изключително голямо понижение на общото количество твърди и суспендирани вещества и водят до значимо понижаване на ХПК (химичното потребление на кислород) и общия фосфор.
Продуктите CATFLOC се използват в различни сектори на промишлеността, където са необходими процеси като утаяване, флотация и обезводняване на утайки.
 
ПРИЛАГАНЕ - ДОЗИРАНЕ
Флокулантите CATFLOC може да се прилагат в състоянието, в което са, или може преди приложението да се разреждат с вода. Концентрациите за употреба трябва да се определят чрез предварителни лабораторни изследвания върху представителна проба от мътната вода, която ще се обработва. Като общо указание може да се предложи количество от 5 ÷ 200 mg/l за процеси на флокулация, 2 ÷ 5 mg/l, когато продуктът се използва като помощно средство при филтрационни процеси.
Като правило Ви съветваме да добавяте CATFLOC към мътна вода в точка на турбуленция, за да се улесни неговата адсорбция върху суспендираните частици, а оттам и тяхното разделяне от водата
 
ОПАКОВКА - СЪХРАНЕНИЕ
CATFLOC 4421 се доставя в барабани 60 кг или 200 кг и резервоари 1100 кг. Този продукт е стабилен при температури между 5°C и 35°C. Срокът на годност на продукта е 12 месеца. Не издържа на студ.
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Да се избягва контакт с кожата и очите. Следвайте промишлените хигиенни норми. При работа да се използват киселинно-устойчиви материали. Продуктът е дразнещ.
Информацията и техническите данни, съдържащи се в този бюлетин, се основават на най-актуалните ни познания и опит, но не представляват гаранция. Нашият технически отдел е на Ваше разположение за по-нататъшни проучвания и ще Ви окаже пряка помощ за употребата на нашите продукти, когато е необходимо.


Връзка със специалист

Огнян Атанасов
Тел: 0887 782 700
e-mail: o.atanasov@actual-industries.com